නිවන් මගරූපස්කන්දය ��������������������������������� ��������������� ��������������� 1

��������������������������������� ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close