නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ��������� ������������������ ��������� ���������������

��������� ������������������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close