නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ��������� ������������������ ��������� ��������������� 1

��������� ������������������ ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close