නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ��������������� ��������������������������� ��������������� ��������� 6

��������������� ��������������������������� ��������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close