නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ��������������� ��������������������������� ��������������� ���������

��������������� ��������������������������� ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close