අභිධර්මයරූප ������������ ��������������������� 4

������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close