විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ ��������������� ��������������������� ������ ��������� ���������������������

��������������� ��������������������� ������ ��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close