අභිධර්මයරූප ������������ ��������������������� ��������������������������������� ������������������ ������������������ ������ 1

������������ ��������������������� ��������������������������������� ������������������ ������������������ ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close