පටිච්චසමුප්පාදයඋපාදානය ������������ ��������� 1

������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close