අභිධර්මයරූප ��������� ��������� 6

��������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close