අභිධර්මයචිත්තයසිත ��������������������� ������������ ������������������ ������������������������������ ���������

��������������������� ������������ ������������������ ������������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close