අභිධර්මයචිත්තයසිත ��������������������� ������������ ������������������ ��������������� ��������������� ���������

��������������������� ������������ ������������������ ��������������� ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close