අභිධර්මයචුති පටිසන්ධිමරණ අවසාන චිත්තවීථි

අවසාන චිත්තවීථි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close