භාවනාවකර්මස්ථාන ��������������������� ��������������� ��������� ��������� ��������������������������� ������������������ ������������������ 1

��������������������� ��������������� ��������� ��������� ��������������������������� ������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close