දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය ������������������������ ���������������������

������������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close