භාවනාවකර්මස්ථාන ������������������ ������������ ������ ��������� ��������� ��������������������������� 2

������������������ ������������ ������ ��������� ��������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close