භාවනාවසමාධි ��������������� ��������� 3

��������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close