දාන කථාදානසාංඝික දාන ������������������ ��������������������������������� ��������������������������� ������������ 1

������������������ ��������������������������������� ��������������������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close