ත්‍රිවිධ රත්නය ������������������������ ������������������ 1

������������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close