පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා ��������������� ��������������� 12

��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close