විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ ��� ������������������������������ ���������������������

��� ������������������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close