පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා සම්පස්සජා වේදනාවේ ආදීනව

සම්පස්සජා වේදනාවේ ආදීනව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close