අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ������������������������ ���������

������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close