* බුදු රජාණන් වහන්සේ ��������������� ������������ 1

��������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close