* බුදු රජාණන් වහන්සේ ������������ ��������������� 2

������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close