* බුදු රජාණන් වහන්සේ ������������������ ��������� ��������������� ��������������� 1

������������������ ��������� ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close