අභිධර්මයචිත්තයසිත ��������������� ��������������������������������� ��������������� ���������

��������������� ��������������������������������� ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close