අභිධර්මයචිත්තයසිත ��������� ���������

��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close