අභිධර්මයචිත්තයසිත ������������ ��������������������� ������������������ ���������

������������ ��������������������� ������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close