නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ������������������������������ ��������� ��������� ���������

������������������������������ ��������� ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close