නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ������������ ������ ��������������� ������������������ ��������������� ��������� ������������������

������������ ������ ��������������� ������������������ ��������������� ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close