නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ������������������������ ������������������ ������������������ ��������������������� 34

������������������������ ������������������ ������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close