නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ������������������������ ������������������ ������������������ ���������������������

������������������������ ������������������ ������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close