දම් සභා ගුවන් හඬ

අති උත්තම ධාතු වන්දනා

සදහම් දේශනා

සැඟවුණු බොදුමග කලඑළි

දක්වන ශ්‍රී සද්ධර්ම දේශනා


දහම් ලිපි

ප්‍රඥාව වඬවන්න. දම් රසය විඳගන්න.


දම්සභා ගුවන් හඬ

අන්තර්ජාලයට වහරක මුල්කොට

ගෙන විහිදෙන සදහම් ගුවන් හඬ.