අරුත් මනා සේ මෙනෙහි කරමින් සදහම් අමා ගඟුලේ සැනසුම් සුවය ලබමු


දම්සභා ගුවන් හඬ මගින් පොහොය දින වැඩසටහන් සජීවීව විකාශනය කරනුලැබේ.

 

 

පොහොය හා අමාවක දින වැඩසටහන් පෙළගැස්ම

වේලාව

වැඩසටහන

08.00 – 09.00 සීල සමාදානය, බුද්ධ පූජාව සහ කර්මස්ථාන සජ්ජායනාව.
09.00 – 09.30 හීල් දානය.
09.30 – 11.00 උදෑසන දහම් සාකච්ඡාව.
11.00 – 11.30 දහවල් බුද්ධ පූජාව.
11.30 – 12.30 දහවල් දානය.
12.30 – 15.30 සවස දහම් සාකච්ඡාව.
15.30 – 17.00 පින් අනුමෝදනාව.