ධර්ම දේශනා 2.

භාවනා කිරීමේදී සිත විසිරීයයි සිත එක අරමුනක තබා ගැනිමට උපසදසක් දෙන්න.

49:31

මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:

යක්ෂ ගෝත්‍ර නාග ගෝත්‍රදේව ගෝත්‍රආකාසට්ඨාච භුම්මට්ඨා දේවා නාගා මහිද්ධිකාධම්මචක්කපවත්වන සූත්‍රයසිතුවිලි ක්‍රියා වදන් කිරීමපැවැත්ම තුළ ස්වභාවයනිවන් දකින මගචිත්තක්ෂණඅරමුනක් හිතට ඇතුල්විමපංචද්වාර සිත්මන වඩන අරමුණුචන්දරාගය ගොඩනැගීමවිසිරෙන්න හේතුවඡන්දරාගය දුරු කිරීමඅශ්ව කුන්ඩ ධ්‍යායිතයඅජානීය දැහැන්පංචකාම මරඋගුලපංච නීවරනයන්ගේ ආදීනවකාමච්ඡන්දය නිරෝධ කරන ආකාරයයං කිංචි සමුදය ධම්මංමග්ගාමග්ග ඥාන දස්සන විසුද්දියපටිපදා ඥාන දස්සන විසුද්ධියආයතන සංවරයේ පිහිටීමවිඤ්ඤාණ ආහාරස්පර්ශ ආහාරඉන්ද්‍රිය සංවරයආගන්තුක උපක්ලේසයන් ගෙන් කිලිටුවීමධ්‍යානසතර සතිපට්ඨානයසමාධිනිවනට අදාල කරුනුවිසුද්ධි භාවනා ගැටලු පූජාකර්මස්තාන විග්‍රහදාන කථාඅකුසල්පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්ලෝක විග්‍රහයඅවිද්‍යාවපටිච්චසමුප්පාදයඉන්ද්‍රිය භාවනාවනිවන් මගේ ගැටලුනිවනපොදු ගැටළු සහ විසඳුම්සිතධර්මය රත්නයත්‍රිවිධ රත්නයධම්‌මානුපස්‌සනාවත්‍රිලක්‍ෂණයහේතු ඵලඅභිධර්මයචිත්තයවිපාකජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවවිනයභාවනාවනිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මචාරිත්‍ර
මෙම දේශනය පසුව සවන් දීමට අවැසි නම් මෙතැනින් බාගත කරන්න (23 MB)