සදහම් දේශනා
නිවන් මග (2231)ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1640)භාවනාව (1343)ලෝක විග්‍රහය (973)පටිච්චසමුප්පාදය (904)දාන කථා (901)අභිධර්මය (666)අකුසල් (587)විපාක (560)නිවනට අදාල කරුනු (534)ත්‍රිවිධ රත්නය (526)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (523)විශ්ව සම්භවය (519)නිවන් මගේ ගැටලු (488)සතර මාර්ග ඵල (477)ත්‍රිලක්‍ෂණය (477)උපමාවක් (474)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (461)පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් (449)සූත්‍ර විග්‍රහ (442)නිවන (403)චිත්තය (394)සෝවාන් ඵලය (382)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (347)කර්මස්ථාන (286)ගාථා විග්‍රහ (278)බුද්ධ විෂය (277)අනිච්ච (275)පූජා (265)පිං (262)ලෞකික රාමුව (251)විඤ්ඤාණ (250)චතුරාර්ය සත්‍යය (250)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (234)හේතු පල (230)පංචස්කන්ධය (229)ධ්‍යාන (228)ශීලය (223)මෛත්‍රී (209)දිව්‍ය ලෝක (209)කර්ම විෂය (193)විදර්ශනාව (192)සතර සතිපට්ඨානය (183)සංඛාර (182)අවිද්‍යාව (180)සිත (175)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (175)දස සංයෝජන ධර්ම (174)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (166)නිරුක්ති (166)කර්ම ශක්තිය (166)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (156)සෝතාපන්න වීම (151)ධර්මය රත්නය (149)කර්ම විපාක තීරණය වීම (149)ධර්ම (143)අනාපාන සති භාවනාව (142)රූපස්කන්දය (142)මරණය (136)ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් (136)සීලය (134)නාම රූප (130)චාරිත්‍ර (127)ලෝභ (123)විනය (118)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (116)රාග සිත (110)ජාති (110)මෙත් සිත (109)නොපෙනෙන පාප (106)සෝතාපන්න වන ආකාරය (106)භව (106)සක්කාය දිට්ඨිය (104)රූප (100)කර්මස්තාන විග්‍රහ (99)ආස්වාදයෝ භයානකයි (98)පිං අනුමෝදනය (97)සුවිසි පට්ඨානය (92)ඛයට්ටේන අනිච්චා (90)ආර්යත්වය (88)සුගතිගාමී වීම (86)සලායතන (83)ශික්ෂා පද (82)අසුභ (81)සමාධි (81)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (79)අස්සාස (78)බුද්ධ පූජා (77)බලාපොරොත්තු (76)ඥාන (76)අරිය කාන්ත සීලය (75)හේතු ඵල (75)පෙර කළ කර්ම (74)භූතයන් (73)වේදනා (68)චිත්ත විදි (67)පෙරේතයන් (65)පංච ඉන්ද්‍රිය (65)පංච නීවරණ (64)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (62)කර්මය (61)භාෂා (60)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (60)සංඝ රත්නය (59)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)චෛතසික (58)උප්පත්ති (58)අනත්ථ (58)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)භවංග සිත (57)උපමා කථාවක් (56)විදර්ශනා කිරීම (56)භාවනා ගැටලු (56)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (55)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (55)සම්මා දිට්ඨි (55)බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ (55)කායානුපස්‌සනාව (55)දාන (54)මහා මංගල සූත්‍රය (53)ලෝකොත්තර ගමන් මග (52)චිත්ත (52)සතර ආහාර (51)පිරිත් ඇසීම (51)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (51)අත්දැකීමක් (50)ඵස්ස (50)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (50)දහම් සාකච්ඡා කිරීම (50)කුසලය (49)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (49)බුදුගුණ කථා (48)උපාදානය (48)දුක්ඛ (48)අසාරත්වය දැකීම (47)රාග සිත (45)පුනරුප්පත්තිය (45)අධයාපනය (45)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (44)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (43)සාංඝික දාන (42)ධාතු අවස්ථාව (42)කර්ම කරන ක්‍රම (42)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (42)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (42)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (42)තෘෂ්ණාව (41)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)සතර සතිපට්ඨානය (41)ආයතන හය (41)දස අනුස්සති (41)අවිද්‍යා නිගමන (41)ගති (40)හේතු ඵල (40)ඕරා වළල්ළ (39)චරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන (39)කාම රාගය (39)අප්පමාදෝ අමත පදං (39)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (38)ලෝක ස්වාභාවය (38)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (38)හරයක් නැති බව වැටහීම (37)නාම ගෝත්‍ර (37)තෙරුවන් සමවත (37)ධර්මාවබෝධය ලැබීම (37)චුති පටිසන්ධි (37)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝධය (36)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (36)සතර ආකාර දැකීම (35)යථාර්තය දැකීම (35)දුක ගොඩ නැගීම (35)පාරමිතා (35)පෙර සිදුවීමක් (35)බ්‍රහ්ම අත්බව (34)ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා (34)ආලෝක සංඥාව (34)පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය (34)සුද්ධාෂ්ඨක (34)චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය (34)රාග ද්වේෂ මෝහ එකතු වීම (34)වේදනානුපස්සනාව (33)හේතුවට අනුව ඵලය වේ (33)බෝධිය (33)කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය (33)ධ්‍යාන සමාපත්ති (32)පංච කාමය (32)ක්‍රම රටාව (32)කර්මජ කය (32)කල්ල සුක්ඛං - කල්ල සුක්ඛ විපාකං (32)අත් බව (32)ආත්ම දෘෂ්ඨිය (32)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීම (31)බෝධිපූජා (31)කර්ම විපාකය (30)දානමය පින (30)කුසලය (30)දහම් ඇස පහළවීම (30)ඇස ඇවිල ගත්තේය (30)යෝනිසෝ මනසිකාරය (30)පටිභාන කවි (30)චන්ද රාගයෙන් බැදීම (30)චිත්තජ රුප (30)සෝවාන් ඵල ලාභියා (30)මම මගේ කියා ගැනීම (29)චන්දරාග නිරෝධය (29)පංචකාම ආස්වදයට මුල්වීම (29)තිලෝකුට්ට සුතය (29)ඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා (29)පුන්‍යානුමෝදනා කර පිංදිම (29)දුක්ඛං භයට්ඨේන (29)හේතු නිරෝධයෙන් ඵල නිරෝධය (29)චුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රය (29)අනන්තර පච්චය (28)රාගක්ෂය ද්වේෂක්ෂය මෝහක්ෂය වේනම් (28)මරණානුස්සතිය (28)නිරුක්ති පිළිබඳ (28)ප්‍රිය මනාප ආස්වාද (27)චිත්ත ප්‍රසාදය (27)වස්තු රූපය (27)කළ්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය (27)ප්‍රයෝග සම්පත්තිය (27)ප්‍රවෘත්ති පටිච්චසමුප්පාදය (27)මම මගේ දෘෂ්ටිය (27)රාග ද්වේෂ මෝහ කටයුතු අතහැරීම (27)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බලා අසාර බව දැනීම (27)සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම (27)කබලිංකාර ආහාර (27)අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි (27)පුඥ්ඥාභිසංඛාර (26)ද්වේෂ සිත (26)කාම ආස්‍රව (26)අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය (26)තන්හාව (26)විවිධාකාර චාරිත්‍ර (26)පිළිකුල් භාවනාව (26)දස අකුසලය (26)බොජ්ඣංග ධර්ම වඩන අයුරු (26)පටිසංධිය (26)ප්‍රවෘත්ති විපාක (25)ඇස කන නාසය දිව කය මන (25)මානසිකත්වය (25)ත්‍රිජ කාය (25)දේව සංඛාර (25)දේව ධර්මය (25)ආදීනව දැක අතහැරීම (25)සමාජ සම්මත (25)මනෝ සංඛාර (25)අනත්ථං අසාරකට්ඨෙනංති (25)ආර්ය ගති ලක්ෂණය (25)

සංයුක්ත තැටි

විවිධ පැති ඔස්සේ පිළිවෙලින් තෝරා ගොනු කරන ලද සදහම් දේශනා

සම්පූර්ණ සංයුක්ත තැටි එකතුව

හෙළ බොදු පියුම

සෑම පුන් පොහෝ දිනකම එළි දකින දහම් සංග්‍රහය

හෙළ බොදු පියුම කියවන්න

මෙත් ගලනා පිං බිම්

අභයරතනාලංකාර හිමියන් වැඩ සිටි විහාරයන්

විහාරයන්

දම් සභා ගුවන් හඬ

සදහම් දෙසුම් අන්තර්ජාල ගුවන් විදුලි නාලිකාවකින්

දම් සභා ගුවන් හඬ අසන්න

සසම්භාවී දෙසුමක්

සසම්භාවී ලෙස තෝරාගැනුණු දේශනාවක් අසන්න

සුදුසු දේශනාවක් අහඹු සේ තේරී ලැබේවා යන අදිටනින් පහත බොත්තම ඔබන්න. තෝරා දෙන්න
වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි
lotus