සදහම් දේශනා
නිවන් මග (2244)ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1643)භාවනාව (1350)ලෝක විග්‍රහය (974)පටිච්චසමුප්පාදය (905)දාන කථා (903)අභිධර්මය (669)අකුසල් (589)විපාක (560)නිවනට අදාල කරුනු (538)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (528)ත්‍රිවිධ රත්නය (526)විශ්ව සම්භවය (519)නිවන් මගේ ගැටලු (488)සතර මාර්ග ඵල (479)ත්‍රිලක්‍ෂණය (479)උපමාවක් (474)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (463)පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් (450)සූත්‍ර විග්‍රහ (442)නිවන (403)චිත්තය (397)සෝවාන් ඵලය (383)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (347)කර්මස්ථාන (290)ගාථා විග්‍රහ (278)බුද්ධ විෂය (277)අනිච්ච (275)පූජා (265)පිං (262)චතුරාර්ය සත්‍යය (252)ලෞකික රාමුව (251)විඤ්ඤාණ (250)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (234)හේතු පල (231)පංචස්කන්ධය (230)ධ්‍යාන (228)ශීලය (223)මෛත්‍රී (211)දිව්‍ය ලෝක (209)කර්ම විෂය (193)විදර්ශනාව (193)සතර සතිපට්ඨානය (186)සංඛාර (182)අවිද්‍යාව (180)සිත (176)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (176)දස සංයෝජන ධර්ම (176)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (167)කර්ම ශක්තිය (167)නිරුක්ති (166)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (157)සෝතාපන්න වීම (152)ධර්මය රත්නය (149)කර්ම විපාක තීරණය වීම (149)අනාපාන සති භාවනාව (143)ධර්ම (143)රූපස්කන්දය (142)මරණය (137)ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් (136)සීලය (134)නාම රූප (131)චාරිත්‍ර (127)ලෝභ (123)විනය (118)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (116)රාග සිත (110)ජාති (110)මෙත් සිත (109)නොපෙනෙන පාප (106)සෝතාපන්න වන ආකාරය (106)භව (106)සක්කාය දිට්ඨිය (104)රූප (101)කර්මස්තාන විග්‍රහ (99)ආස්වාදයෝ භයානකයි (98)පිං අනුමෝදනය (97)සුවිසි පට්ඨානය (92)ඛයට්ටේන අනිච්චා (91)ආර්යත්වය (88)සුගතිගාමී වීම (86)සලායතන (83)ශික්ෂා පද (82)සමාධි (81)අසුභ (81)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (79)අස්සාස (78)බුද්ධ පූජා (77)බලාපොරොත්තු (76)හේතු ඵල (76)ඥාන (76)අරිය කාන්ත සීලය (75)පෙර කළ කර්ම (74)භූතයන් (73)චිත්ත විදි (68)වේදනා (68)පෙරේතයන් (65)පංච ඉන්ද්‍රිය (65)පංච නීවරණ (64)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (62)කර්මය (61)භාෂා (60)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (60)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)සංඝ රත්නය (59)උප්පත්ති (58)චෛතසික (58)අනත්ථ (58)විදර්ශනා කිරීම (57)භවංග සිත (57)කායානුපස්‌සනාව (57)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)භාවනා ගැටලු (56)උපමා කථාවක් (56)සම්මා දිට්ඨි (55)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (55)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (55)බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ (55)දාන (54)චිත්ත (53)මහා මංගල සූත්‍රය (53)සතර ආහාර (52)ලෝකොත්තර ගමන් මග (52)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (52)පිරිත් ඇසීම (51)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (50)ඵස්ස (50)අත්දැකීමක් (50)දහම් සාකච්ඡා කිරීම (50)කුසලය (49)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (49)උපාදානය (49)බුදුගුණ කථා (48)දුක්ඛ (48)අසාරත්වය දැකීම (47)පුනරුප්පත්තිය (46)රාග සිත (45)අධයාපනය (45)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (44)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (43)ධාතු අවස්ථාව (42)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (42)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (42)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (42)සාංඝික දාන (42)කර්ම කරන ක්‍රම (42)ආයතන හය (42)දස අනුස්සති (42)තෘෂ්ණාව (41)අවිද්‍යා නිගමන (41)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)සතර සතිපට්ඨානය (41)කාම රාගය (40)ඕරා වළල්ළ (40)හේතු ඵල (40)ගති (40)චරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන (39)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (39)අප්පමාදෝ අමත පදං (39)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (38)ධර්මාවබෝධය ලැබීම (38)ලෝක ස්වාභාවය (38)පාරමිතා (37)තෙරුවන් සමවත (37)හරයක් නැති බව වැටහීම (37)නාම ගෝත්‍ර (37)චුති පටිසන්ධි (37)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝධය (36)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (36)යථාර්තය දැකීම (35)සතර ආකාර දැකීම (35)දුක ගොඩ නැගීම (35)පෙර සිදුවීමක් (35)බ්‍රහ්ම අත්බව (34)සුද්ධාෂ්ඨක (34)චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය (34)ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා (34)රාග ද්වේෂ මෝහ එකතු වීම (34)පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය (34)ආලෝක සංඥාව (34)වේදනානුපස්සනාව (33)බෝධිය (33)හේතුවට අනුව ඵලය වේ (33)කර්මජ කය (33)කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය (33)ධ්‍යාන සමාපත්ති (32)පංච කාමය (32)ක්‍රම රටාව (32)ආත්ම දෘෂ්ඨිය (32)කල්ල සුක්ඛං - කල්ල සුක්ඛ විපාකං (32)අත් බව (32)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීම (31)බෝධිපූජා (31)කර්ම විපාකය (30)දානමය පින (30)යෝනිසෝ මනසිකාරය (30)පටිභාන කවි (30)කුසලය (30)චිත්තජ රුප (30)සෝවාන් ඵල ලාභියා (30)චන්ද රාගයෙන් බැදීම (30)ඇස ඇවිල ගත්තේය (30)දහම් ඇස පහළවීම (30)ඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා (29)චන්දරාග නිරෝධය (29)පුන්‍යානුමෝදනා කර පිංදිම (29)දුක්ඛං භයට්ඨේන (29)හේතු නිරෝධයෙන් ඵල නිරෝධය (29)චුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රය (29)මම මගේ කියා ගැනීම (29)පංචකාම ආස්වදයට මුල්වීම (29)තිලෝකුට්ට සුතය (29)අනන්තර පච්චය (28)මරණානුස්සතිය (28)අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි (28)රාගක්ෂය ද්වේෂක්ෂය මෝහක්ෂය වේනම් (28)කබලිංකාර ආහාර (28)නිරුක්ති පිළිබඳ (28)මම මගේ දෘෂ්ටිය (27)රාග ද්වේෂ මෝහ කටයුතු අතහැරීම (27)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බලා අසාර බව දැනීම (27)සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම (27)කළ්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය (27)කාම ආස්‍රව (27)තන්හාව (27)ප්‍රිය මනාප ආස්වාද (27)චිත්ත ප්‍රසාදය (27)වස්තු රූපය (27)ප්‍රයෝග සම්පත්තිය (27)ප්‍රවෘත්ති පටිච්චසමුප්පාදය (27)පිළිකුල් භාවනාව (26)අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය (26)බොජ්ඣංග ධර්ම වඩන අයුරු (26)පටිසංධිය (26)ද්වේෂ සිත (26)විවිධාකාර චාරිත්‍ර (26)පුඥ්ඥාභිසංඛාර (26)දස අකුසලය (26)සමාජ සම්මත (25)මනෝ සංඛාර (25)අනත්ථං අසාරකට්ඨෙනංති (25)ආර්ය ගති ලක්ෂණය (25)දේව ධර්මය (25)ප්‍රවෘත්ති විපාක (25)ඇස කන නාසය දිව කය මන (25)මානසිකත්වය (25)ත්‍රිජ කාය (25)මස් මාංස (25)දේව සංඛාර (25)

සංයුක්ත තැටි

විවිධ පැති ඔස්සේ පිළිවෙලින් තෝරා ගොනු කරන ලද සදහම් දේශනා

සම්පූර්ණ සංයුක්ත තැටි එකතුව

හෙළ බොදු පියුම

සෑම පුන් පොහෝ දිනකම එළි දකින දහම් සංග්‍රහය

හෙළ බොදු පියුම කියවන්න

මෙත් ගලනා පිං බිම්

අභයරතනාලංකාර හිමියන් වැඩ සිටි විහාරයන්

විහාරයන්

දම් සභා ගුවන් හඬ

සදහම් දෙසුම් අන්තර්ජාල ගුවන් විදුලි නාලිකාවකින්

දම් සභා ගුවන් හඬ අසන්න

සසම්භාවී දෙසුමක්

සසම්භාවී ලෙස තෝරාගැනුණු දේශනාවක් අසන්න

සුදුසු දේශනාවක් අහඹු සේ තේරී ලැබේවා යන අදිටනින් පහත බොත්තම ඔබන්න. තෝරා දෙන්න
අති පූජ්‍ය වහරක අභයරතනාලංකාර මහ තෙරුන්
නිබ්බානං