සතර ඉර්දිපාද.

සතර ඉර්දිපාද පහදා දෙන්න.

14:05
මෙම දේශනය පසුව සවන් දීමට අවැසි නම් මෙතැනින් බාගත කරන්න (6 MB)