ආනාපාන විග්‍රහය.

18:12
මෙම දේශනය පසුව සවන් දීමට අවැසි නම් මෙතැනින් බාගත කරන්න (8 MB)
close