කාම ආශ්‍රව, භව ආශ්‍රව, විභව ආශ්‍රව, දිට්ඨි ආශ්‍රව, අවිද්‍යා ආශ්‍රව පැහැදිලි කිරීම

කාම ආශ්‍රව, භව ආශ්‍රව, විභව ආශ්‍රව, දිට්ඨි ආශ්‍රව, අවිද්‍යා ආශ්‍රව පැහැදිලි කිරීම

06:50
මෙම දේශනය පසුව සවන් දීමට අවැසි නම් මෙතැනින් බාගත කරන්න (4 MB)