සමුදය ධර්ම සහ නිරෝධ ධර්ම

"යං කිංචි සමුදය ධම්මං සබ්බංතං නිරෝධ ධම්මං" අර්ථය පැහැදිලි කර දෙන්න.
හටගත් සියල්ල විනාස වෙනවාද?

11:21

මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:

අජරාමර
මෙම දේශනය පසුව සවන් දීමට අවැසි නම් මෙතැනින් බාගත කරන්න (6 MB)
close