ත්‍රි ශික්ෂා සහ සංඝ සම්මතය

44:26
මෙම දේශනය පසුව සවන් දීමට අවැසි නම් මෙතැනින් බාගත කරන්න (25 MB)
close