ගන්දබ්බයාගේ චුති පටිසංදිය.

ගන්දබ්බ අවස්ථාවේ සිටින්නෙකු දේව හෝ මනුක්ෂ භවයකට පත්වනවිට චුති පටිසන්ධි සිත් පහළවන ආකාරය පැහැදිලි කර දෙන්න.

04:48
මෙම දේශනය පසුව සවන් දීමට අවැසි නම් මෙතැනින් බාගත කරන්න (3 MB)