පදපෙල නොදැන හිටියටත් පටිච්චසමුප්පාදය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය දැකීම

පටිච්ච සමුප්පාද ක්‍රියාවලිය ඔස්සේ ජාති පහල වන ආකාරයත් ඒවායේ ස්වාභාවයත් දකින තුරු යමෙක් අනිච්ඡ, දුක්ඛ, අනත්ථ ත්‍රිලක්ෂණය දකින්නේ නැද්ද? යමෙක් පටිච්ච සමුප්පාදය දකී නම් හේ ධර්මය දකී යයි බුදු පියානන් වහන්සේ දේශනා කලේ මෙ‍ම කරුනද? ද්වෙෂ සහගත අරමුනක් ගැටී හට ගන්නා පටිච්ච සමුප්පාද ක්‍රියා වලියකදී අප තන්හා උපාදාන කරන්නේ එහිදී හටගත් දුක් සහගත විදීමටද?

21:08
මෙම දේශනය පසුව සවන් දීමට අවැසි නම් මෙතැනින් බාගත කරන්න (19 MB)
close