මෙදින භානාව

භාවනාව

45:35

මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:

කර්මස්ථානභාවනාව
මෙම දේශනය පසුව සවන් දීමට අවැසි නම් මෙතැනින් බාගත කරන්න (42 MB)
close