අනිච්චා වත සංඛාරා ගාථාවේ අර්ථය.

අනිච්චා වත සංඛාරා ගාථාවේ තේරූම කුමක්ද?

06:54
මෙම දේශනය පසුව සවන් දීමට අවැසි නම් මෙතැනින් බාගත කරන්න (6 MB)
close