සුද්ධාෂ්ඨක-කර්ම ශක්තිය සහ භව ශක්තිය.

සුද්ධාෂ්ඨක පැහැදිලි කර දෙන්න. කර්ම ශක්තිය සහ භව ශක්තිය රැදීසිටින්නේ විස්වයේ කොහිද?

16:30
මෙම දේශනය පසුව සවන් දීමට අවැසි නම් මෙතැනින් බාගත කරන්න (15 MB)
close