මලගිය අයට ‍නිවසේදි පිං දිම පිලිබදව.

මලගිය අයට ‍නිවසේදි පිං දිම පිලිබදව.

18:54
මෙම දේශනය පසුව සවන් දීමට අවැසි නම් මෙතැනින් බාගත කරන්න (17 MB)
close