මිය ගිය අයට පිං දිය යුතු ආකාරය.

නිව‍සේදි මාය ගිය ඥාතීන්ය පිංදීම නුසුදුසු යයි මම අසා ඇත.මිය ගිය අයට පිං දිය යුතු ආකාරය.

19:58
මෙම දේශනය පසුව සවන් දීමට අවැසි නම් මෙතැනින් බාගත කරන්න (18 MB)
close