දුකෙන් මිදෙන ආකාරය විග්‍රහ කිරීම.

දුකෙන් මිදෙන ආකාරය පහදා දෙන්න.

1:32:56

මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:

දුක නැති කිරීමදුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍යයශ්‍රාවක පාරමිතායලි යලි මතකයට නගන්නප්‍රිය මනාප ආස්වාදපුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසුධර්ම අධර්මවේදනාස්පර්ශදැනීම හැදිනීම ගොඩනැගීමලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියාරාග ද්වේෂ මෝහ සිතුවිලිපඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතුමන වඩන අරමුණුමම මගේ දෘෂ්ටියප්‍රිය භාවය සිඳ දැමිමආයතන වශයෙන් බැලීමනාම රූප නිපදවන ක්‍රමගොඩ නගාගෙන ආස්වාද විදීමමෙහෙයවන මානසිකත්වයආත්මඒතං සන්තං ඒතං පණීතං යදිධං සබ්බ සංඛාර සමතෝඅසාරත්වය දැකීමසංඛාර නිරෝධෝ විඤ්ඤාණ නිරෝධෝඅසංකත - හේතුවකින් සකස්නොවු බවආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වඩන විට ප්‍රඥාව වැඩීමඅනුශය බිඳීමමුලාවක ජීවත් වීමපෘතග්ජන මානසිකත්වයනුවනින් විමසා ඇත්ත නැත්ත විමසා බැලීමනූපන් අකුසල් නූපදීමසතර අපා ගතවන පාපකර්ම නැතිවිමපහාන, වේරමණී,චේතනා,සංවර,අවිතික්කම සීලමුසාවාදය සහ බොරුවසත්‍යයඅනාපාන සති භාවනාවඅරිය කාන්ත සීලයඉන්ද්‍රිය නානත්වයආස්වාදයෝ භයානකයිසඟ ගුණධර්මපාරමිතාධ්‍යානසක්කාය දිට්ඨියපංච ඉන්ද්‍රියදස පාරමිතාසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මලෝභසංඛාරනාම රූපපවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්සීලයඛයට්ටේන අනිච්චාරූපස්කන්දයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ දස සංයෝජන ධර්මසෝවාන් ඵලයසතර මාර්ග ඵලඵස්සධාතු අවස්ථාවහේතු ඵලමෛත්‍රීඕරම්භාගීය සංයෝජනඅනිච්චදස පුණ්‍ය ක්‍රියාපටිච්චසමුප්පාදයශීලයලෝක විග්‍රහයජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ත්‍රිවිධ රත්නයඅනත්ථභාවනාවරාග සිතනිවන් මගදාන කථාඅකුසල්ත්‍රිලක්‍ෂණයවිපාකචතුරාර්ය සත්‍යයපන් සිල්
මෙම දේශනය පසුව සවන් දීමට අවැසි නම් මෙතැනින් බාගත කරන්න (85 MB)
close