සසරින් නිදහස්වීම සහ තමා දුකින් නිදහස්වීම තැන සිතීමේ වෙනස.

යමෙකු ධර්මය දුටු මොහොතේ පටන් මේ කුනු දුකෙන් මා කවදා අත මිදේදැයි නිතර සිහි කිරීම තුලින් එය අහන දකින අයකුට මොහු විශාල අසහනයකින් කල් ගෙවන බව ප්‍රකාශ කරයි. මෙය පහදා දෙන්න.

28:44

මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:

සුන්දර ලෝකය මර උගුල් සේ දැකීමලෝක ස්වාභාවය තේරුම් ගැනීමසැනසුමක් ලැබී ඇද්දහරයක් නැති බව වැටහීමආස්වාදයේ හරයක් නොමැතිබවදිවකයේ අසාරත්වයදහම් අවබෝධය ලැබීමප්‍රියයි මනාපයි කියා ගැනිමචන්ද රාගයෙන් ඇලි ඇලී සිටීමතෘෂ්ණාවෙන් මිදීමහේතු නැත්නම් පලයක් නැතආස්වාදයන් පසුපස ගොස් දුක්වීදීමහේතුං පටිච්ච සම්භූතං හේතු භංගා නිරුජ්ජතීලාභ කීර්ති ප්‍රශංසා අසාර බවචතුරාර්ය සත්‍ය දැකීමසද්ධා මාත්‍රයක් ප්‍රේම මාත්‍රයක් වැඩීමසද්ධා සීල සති සමාධි ප්‍රඥා වැඩිමඅවිද්‍යාව තුලින් හට ගන්නා උපාදානමිනිස් සංඛාරයුතුකම යුතුකම් ලෙස කිරීමනිවනට අදාල කරුනුබුද්ධ වන්දනාවිපාකලෞකික රාමුවආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජනසක්කාය දිට්ඨියපංචස්කන්ධයත්‍රිලක්‍ෂණයසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මනිවන් මගේ ගැටලුඛයට්ටේන අනිච්චාහේතු පල හේතුවට ලැබෙන ඵලආයතන හයකර්ම විපාක තීරණය වීමපිංත්‍රිවිධ රත්නයසංඛාරලෝක විග්‍රහයධර්මය රත්නයජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පටිච්චසමුප්පාදයදාන කථානිවන් මග
මෙම දේශනය පසුව සවන් දීමට අවැසි නම් මෙතැනින් බාගත කරන්න (20 MB)