අවිද්‍යා තෘෂ්නා කර්ම ආහාර නිබ්බන්ති යන ලක්ෂන අසුරින් රූප සමුදය වන ආකාරය.

අවිද්‍යා තෘෂ්නා කර්ම ආහාර නිබ්බන්ති යන ලක්ෂන අසුරින් රූප සමුදය වන ආකාරය පහදා දෙන්න.

51:08

මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:

ලෝකායත ශාස්ත්‍රඅනිච්ච් දුක්ක අනත්ථඋදය වැය දකින අයුරුඅට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡතිඅභිසංඛාරකැඩෙන, බිදෙන, විනාශවන....විවිධාකාර පෙලීම් ඇතිවීමඅනිච්ඡ (සමුදය, නිරෝධය, නිරෝධ මාර්ගය)උදය වැය ඥාණයඋදය වැය දකින්නේ 50 ලක්ෂණයක් දැකිමපංචකාම ආස්වදයට මුල්වීමඅවිද්‍යා සමුදයා - රූප සමුද‍යෝතන්හා සමුදයා රූප සමුද‍යෝකම්ම සමුදයා රූප සමුදයාආහාර සමුදයා -රූප සමුද‍යෝනිබ්බන්ති ලක්ෂණං සමුදයා රූප සමුදයාඅවිද්‍යා නිරෝධෝ - රූප නිරෝධෝතන්හා නිරෝධෝ රූප නිරෝධෝකම්ම නිරෝධෝ රූප නිරෝධෝආහාර නිරෝධෝ- රූප නිරෝධෝආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීමනිවීමේ ශාන්තියස්කන්ධ පංචකයලෝක විග්‍රහයසීලය හැදින්වීමචතුරාර්ය සත්‍යයඉන්ද්‍රිය භාවනාවපටිච්චසමුප්පාදයසංඛාරජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහසීලයනිවනරූපස්කන්දයසෝතාපන්න වන ආකාරයචුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රයලෞකික රාමුවසෝවාන් ඵලයසතර මාර්ග ඵලඅනිච්චභාවනාවනිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා
මෙම දේශනය පසුව සවන් දීමට අවැසි නම් මෙතැනින් බාගත කරන්න (47 MB)
close