ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ එන පලමු සහ දසවෙනි සංඥා විග්‍රහය

ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ දැක්වෙන පළමු සංඥාව ලෙස අනිච්ච සංඥාව විස්තර කිරීමේදී රූපං අනිච්චං, වේදනා අනිච්චං ආදී ලෙස විග්‍රහ කර පංච උපාදානස්කන්දය අනිච්ච වශයෙන් බලන බව විස්තරවේ. එසේම දසවෙනි සංඥාව වශයෙන් සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා යනුවෙන් වඩන විට අට්ටීයති හරායති ජිගුජ්ජති වශයෙන් පෙන්වා ඇත. මෙහි වෙනස කුමක්ද?

06:54
මෙම දේශනය පසුව සවන් දීමට අවැසි නම් මෙතැනින් බාගත කරන්න (6 MB)
close